وبگاه شخصی عبدالحکیم توغدری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: عبدالحکیم
نام خانوادگي: توغدری
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: toghdory@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی تولیدات دامی دانشگاه آزاد قائم شهر ایران 1377 تا 1381 
كارشناسي ارشدعلوم دامی- تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1382 تا 1384 
دكتريتغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1388 تا 1393  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: ارزیابی تغذیه ای دانه جو و ذرت فرآوری شده در جیره‌های با فیبر یا نشاسته بالا در اسب نژاد ترکمن
English: Nutritional evaluation of processed barley and corn grains in high fiber and starch rations for Turkmen Horse

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1394 ادامه دارد   تخصص اصلی


تغذیه دام و طیور
1-مطالعات هضمی و تجزیه پذیری مواد خوراکی در نشخوارکنندگان و اسب
2-مطالعات فراوری های مختلف مواد خوراکی جهت افزایش عملکرد دامها
3-مطالعات استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و افزودنیها در تغذیه دامآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 22425
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان